Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Dato: 8. marts 2023

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
i Professional Golfers’ Association of Denmark

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 10.00 hos

Advokatfirmaet Haugaard Braad - Skibbrogade 3, 3, 9000 Aalborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

1.                             Valg af dirigent,

2.                             Forslag til vedtægtsændring

3.                             Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlem, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, seneste 3 dage efter at generalforsamlingen er indvarslet.

Tilmelding til PGA’s ekstraordinære generalforsamling

Tilmelding kan ske pr. mail: info@pga.dk senest den 23. marts 2023

 

På bestyrelsens vegne

Steffen Jacobsen

 

Dagsorden pkt. 2 – Forslag til vedtægtsændring til §10 i vedtægterne:
Det årlige seminar flyttes fra uge 45 til uge 3, hvilket betyder at vi ikke kan afholde generalforsamling under seminaret, da vedtægterne kræver at vi afholder generalforsamling senest 3 måneder efter regnskabsafslutningen som er 31. august.

Bestyrelsen foreslår derfor at vi ændrer vedtægternes tekst omkring §10 fra:

§ 10: Generalforsamling

Generalforsamlinger er dels ordinære, dels ekstraordinære og har indenfor de grænser, der følger af lovgivningen og retspraksis, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest 3 måneders efter regnskabsårets udløb. 6

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på intranettet og samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsordenen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Et fremmødt medlem kan medbringe en fuldmagt fra andet fuldgyldigt medlem. Et fremmødt medlem kan således max. afgive to stemmer. For så vidt angår medlemmer af gruppe C og E henvises til bestemmelsen ovenfor i § 3, hvorefter sådanne medlemmer ikke er stemmeberettigede.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker, at afstemning skal ske skriftligt. Afstemning om æresmedlemmer sker altid skriftligt, jfr. ovenfor § 3 G.

I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning blandt de forslag, der ved første afstemning har opnået lige stor tilslutning, og udfaldet heraf afgør sagen. Er der herefter stadig stemmelighed, bortfalder forslaget.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed af de mødte stemmeberettigede medlemmer, hvor andet ikke er bestemt i nærværende vedtægter. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har et mindre antal end halvdelen af medlemmerne været tilstede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages skriftligt varsel til ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan sagen afgøres ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de tilstedeværendes antal.

Bestyrelsen foreslår derfor at vi ændrer vedtægternes tekst omkring §10 til:

§ 10: Generalforsamling

Generalforsamlinger er dels ordinære, dels ekstraordinære og har indenfor de grænser, der følger af lovgivningen og retspraksis, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest 5 måneders efter regnskabsårets udløb.

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på intranettet og samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsordenen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Et fremmødt medlem kan medbringe en fuldmagt fra andet fuldgyldigt medlem. Et fremmødt medlem kan således max. afgive to stemmer. For så vidt angår medlemmer af gruppe C og E henvises til bestemmelsen ovenfor i § 3, hvorefter sådanne medlemmer ikke er stemmeberettigede.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker, at afstemning skal ske skriftligt. Afstemning om æresmedlemmer sker altid skriftligt, jfr. ovenfor § 3 G.

I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning blandt de forslag, der ved første afstemning har opnået lige stor tilslutning, og udfaldet heraf afgør sagen. Er der herefter stadig stemmelighed, bortfalder forslaget.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed af de mødte stemmeberettigede medlemmer, hvor andet ikke er bestemt i nærværende vedtægter. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har et mindre antal end halvdelen af medlemmerne været til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages skriftligt varsel til ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan sagen afgøres ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de tilstedeværendes antal.

Dagsorden pkt. 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Morten Hedegaard har bedt om at udtræde af bestyrelsen på grund af manglende tid. Bestyrelsen vil gerne takke Morten Hedegaard for hans mange år i bestyrelsen og hans store arbejde.

Bestyrelsen har derfor kigget efter en ny kandidat, der som hovedområde skal varetage efteruddannelse og udvikling af det årlige seminar.

Bestyrelsen foreslår Rasmus Rolighed som nyt bestyrelsesmedlem.

Rasmus Rolighed er blandt dem, som har taget mest efteruddannelse og han har et stort netværk blandt top trænere i hele verden.

 

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »