Indkaldelse til Generalforsamling


Dato: 8. februar 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
i Professional Golfers’ Association of Denmark

Mandag, den 25. februar 2019 kl. 18.30 i konferenceafdelingen på Bygholm Parkhotel, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

1.                             Valg af dirigent,

2.                             Beretning om det forløbne år.

3.                             Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4.                             Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5.                             Forslag fra medlemmerne.

6.                             Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.                             Valg af revisor.

8.                             Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, seneste 3 dage efter at generalforsamlingen er indvarslet.

Tilmelding til PGA’s generalforsamling og middag mandag aften.

Tilmelding kan ske pr. mail: info@pga.dk senest den 18. februar 2019.

Dagsorden pkt. 4 – Forslag fra bestyrelsen:
A.      Indskud og kontingent:

Bestyrelsen indstiller for sæsonen 2019 uændret indskud og kontingent.

B.      Vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår ændring af § 3, således at passive medlemmer ikke længere har adgang til foreningens medlemstilbud.

Dagsorden pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne:
Iht. vedtægternes § 10 skal forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

Dagsorden pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

Jesper Kjeldsen – modtager genvalg

Morten Hedegaard – modtager genvalg

Dagsorden pkt. 7 – Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

pdf pga_-_rsrapport.pdf (145.4 KB)

pdf aarsberetning_om_2018.pdf (78 KB)

pdf vedtgter.pdf (138.6 KB)

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »