Indkaldelse til generalforsamling


Dato: 16. maj 2021

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
i Professional Golfers’ Association of Denmark

Mandag den 31. maj 2021 kl. 10.00 i

Aalborg Golfklub, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

1.                             Valg af dirigent,

2.                             Beretning om det forløbne år.

3.                             Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4.                             Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5.                             Forslag fra medlemmerne.

6.                             Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.                             Valg af revisor.

8.                             Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, seneste 3 dage efter at generalforsamlingen er indvarslet.

 

Tilmelding til PGA’s generalforsamling

Tilmelding kan ske pr. mail: info@pga.dk senest den 24. maj 2021.

Husk, at der kun er adgang med gyldigt coronapas jf. gældende restriktioner.

På bestyrelsens vegne

Steffen Jacobsen


Dagsorden pkt. 4 – Forslag fra bestyrelsen:
 

Vedtægtsændring §3

Nuværende tekst:

§ 3: Medlemmerne

Som medlem af foreningen optages enhver person, der opfylder kravene til medlemskab i en af de nedennævnte kategorier/grupper. Det er en betingelse for medlemskab, at den pågældende er bosat i Danmark eller er dansk statsborger.

Når kravene til medlemskab ikke længere er opfyldt, bortfalder medlemskabet af foreningen øjeblikkeligt, og medlemmet slettes af medlemsfortegnelsen. Medlemmet kan optages i/overgå til en anden medlemsgruppe under forudsætning af, at medlemmet opfylder betingelserne herfor. Foreningen har ret til at give et medlems arbejdsgiver meddelelse om enhver ændring i den pågældendes medlemskab.

Medlemmer i kategori A og B skal ved genindmeldelse i foreningen indbetale nyt indskud.

 

A: Teaching Professionals (A-pro og assistenter)

Som Teaching Professionals optages professionelle golfspillere, der har gennemgået den af foreningen godkendte uddannelse, og som på tidspunktet for optagelse er beskæftiget/ansat som golftræner i et af foreningen godkendt golfetablissement.

Medlemmer af gruppe A placeres i foreningens kategorisystem. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra uddannelsesudvalget kategorisystemets niveauer og betingelserne for placering og avancement/nedrykning i kategorisystemet.

Enhver Teaching Professional må kun have samarbejde med og indgå elevkontrakt med 2 elever, som er medlemmer af PGA, samt have samarbejde med og indgå assistentkontrakt med assistenter, som er medlem af PGA.

Enhver Teaching Professional har én stemme på generalforsamlingen.

 

B: Ophævet

 

C: Elever

Elever som er optaget på den af foreningen godkendte træneruddannelse og ansat hos en Teaching Professional eller i en klub/driftsselskab med en sådan Teaching Professional ansat kan optages som medlem af gruppe C.

Såfremt eleven ikke gennemfører træneruddannelsen indenfor 5 år fra optagelsen, bortfalder medlemskabet.

Elever modtager medlemskort, når den aftalte prøveperiode er overstået. Elever har ingen stemmeret på generalforsamlingen, hverken individuelt eller som gruppe.

 

D: Tournament Player

Tournament Players er professionelle golfspillere, der som sin hovedbeskæftigelse deltager i PGA-turneringer.

For at blive optaget som medlem i denne kategori skal følgende kriterier opfyldes:

• DGU handicap reg. 0,0

• medlemskab af en 3. level tour og deltagelse i mindst tre 3. level turneringer årligt.

Begge kriterier skal til stadighed opfyldes, i modsat fald bortfalder medlemskabet.

Hver Tournament Player har én stemme på generalforsamlingen.

En Tournament Player som optages på foreningens godkendte træneruddannelse, vil under uddannelsesperioden blive overflyttet til gruppe C.

 

E: Passivt medlemskab

Som passivt medlem kan optages enhver Teaching Professional (gruppe A), der ikke aktuelt har beskæftigelse som golftræner i et af foreningen godkendt golfetablissement, samt de tourspillere, som ikke opfylder kravene for medlemskab af gruppe D.

Passive medlemmer modtager ikke PGA kortet og har ingen stemmeret på foreningens generalforsamling, hverken individuelt eller som gruppe.

Passive medlemmer modtager samme informationer som foreningens øvrige medlemmer.

 

F: Golf Professional med andet arbejde indenfor golf

Under gruppe F optages medlemmer, der tidligere har haft medlemskab af gruppe A eller D, og som ikke opfylder de nuværende krav til medlemskab, men som opfylder følgende krav:

Medlemmer i gruppe A skal have haft medlemskab af foreningen i mindst 5 på hinanden følgende år og medlemmer i gruppe D skal enten have spillet på Europa-touren i mindst ét år eller spillet på Challenge-touren i mindst 5 år med deltagelse i minimum seks turneringer i tre forskellige lande pr. år. Ethvert medlem af gruppe F har én stemme på generalforsamlingen.

 

G: Æresmedlemmer, pensionerede professionals mv.

Æresmedlemmer: Optages efter forslag/indstilling fra bestyrelsen ved, at de på en ordinær generalforsamling opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag om æresmedlemmers optagelse kan ikke gøres til genstand for drøftelse på generalforsamlingen, og afstemningen sker skriftligt. Et æresmedlem har én stemme på generalforsamlingen.

Pensionerede professionelle: Optages fra gruppe A og D, når pågældende opnår folkepensionsalder. Optagelse sker efter anmodning til bestyrelsen, der træffer beslutning om pågældendes overgang til gruppe G. Pensionerede professionelle har én stemme på generalforsamlingen.

 

Forslag til ny tekst:

§ 3: Medlemmerne

Som medlem af foreningen optages enhver person, der opfylder kravene til medlemskab i en af de nedennævnte kategorier/grupper. Det er en betingelse for medlemskab, at den pågældende er bosat i Danmark eller er dansk statsborger.

Når kravene til medlemskab ikke længere er opfyldt, bortfalder medlemskabet af foreningen øjeblikkeligt, og medlemmet slettes af medlemsfortegnelsen. Medlemmet kan optages i/overgå til en anden medlemsgruppe under forudsætning af, at medlemmet opfylder betingelserne herfor. Foreningen har ret til at give et medlems arbejdsgiver meddelelse om enhver ændring i den pågældendes medlemskab.

Medlemmer i kategori A og B skal ved genindmeldelse i foreningen indbetale nyt indskud.

 

A: Teaching Professionals (A-pro og assistenter)

Som Teaching Professionals optages professionelle golfspillere, der har gennemgået den af foreningen godkendte uddannelse, og som på tidspunktet for optagelse er beskæftiget/ansat som golftræner i et af foreningen godkendt golfetablissement.

Medlemmer af gruppe A placeres i foreningens kategorisystem. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra uddannelsesudvalget kategorisystemets niveauer og betingelserne for placering og avancement/nedrykning i kategorisystemet.

Enhver Teaching Professional må kun have samarbejde med og indgå elevkontrakt med 2 elever, som er medlemmer af PGA, samt have samarbejde med og indgå assistentkontrakt med assistenter, som er medlem af PGA. For at kunne godkendes til at være uddannelsesansvarlig for en elev, forudsættes det at den uddannelsesansvarlige Teaching Professional, har arbejdet som Teaching Professional i minimum 1 år efter han/hun er udlært som PGA Teaching Professional.

Enhver Teaching Professional har én stemme på generalforsamlingen.

 

B: PGA Manager

Som PGA Manager optages medlemmer af PGA of Denmark, som opfylder optagelseskravene fra kategori A og D og som arbejder helt eller deltids i managerrollen i deres klub.

Enhver PGA Manager har én stemme på generalforsamlingen.

 

C: Elever

Elever som er optaget på den af foreningen godkendte træneruddannelse og ansat hos en Teaching Professional eller i en klub/driftsselskab med en sådan Teaching Professional ansat kan optages som medlem af gruppe C.

Såfremt eleven ikke gennemfører træneruddannelsen indenfor 5 år fra optagelsen, bortfalder medlemskabet.

Elever modtager medlemskort, når den aftalte prøveperiode er overstået. Elever har ingen stemmeret på generalforsamlingen, hverken individuelt eller som gruppe.

 

D: Tournament Player

Tournament Players er professionelle golfspillere, der som sin hovedbeskæftigelse deltager i PGA-turneringer.

For at blive optaget som medlem i denne kategori skal følgende kriterier opfyldes:

DGU handicap reg. 0,0
Have kategori på minimum en 3. level tour og deltagelse i mindst tre 3. level turneringer årligt.
 

Begge kriterier skal til stadighed opfyldes, i modsat fald bortfalder medlemskabet.

Hver Tournament Player har én stemme på generalforsamlingen.

En Tournament Player som optages på foreningens godkendte træneruddannelse, vil under uddannelsesperioden blive overflyttet til gruppe C.

 

E: Passivt medlemskab

Som passivt medlem kan optages enhver Teaching Professional (gruppe A), der ikke aktuelt har beskæftigelse som golftræner i et af foreningen godkendt golfetablissement, samt de tourspillere, som ikke opfylder kravene for medlemskab af gruppe D.

Passive medlemmer modtager ikke PGA kortet og har ingen stemmeret på foreningens generalforsamling, hverken individuelt eller som gruppe.

Passive medlemmer modtager samme informationer som foreningens øvrige medlemmer.

 

F: Golf Professional med andet arbejde indenfor golf

Under gruppe F optages medlemmer, der tidligere har haft medlemskab af gruppe A eller D, og som ikke opfylder de nuværende krav til medlemskab, men som opfylder følgende krav:

Medlemmet skal være beskæftiget i Golfbranchen og kan kun opretholde medlemskabet så længe medlemmet er beskæftiget i Golfbranchen. Medlemmer i gruppe A skal have gennemgået PGA uddannelsen og bestået denne og medlemmer i gruppe D skal enten have spillet på Europa-touren i mindst ét år eller spillet på Challenge-touren i mindst 5 år med deltagelse i minimum seks turneringer i tre forskellige lande pr. år.

Ethvert medlem af gruppe F har én stemme på generalforsamlingen.

 

G: Æresmedlemmer, pensionerede professionals mv.

Æresmedlemmer: Optages efter forslag/indstilling fra bestyrelsen ved, at de på en ordinær generalforsamling opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag om æresmedlemmers optagelse kan ikke gøres til genstand for drøftelse på generalforsamlingen, og afstemningen sker skriftligt. Et æresmedlem har én stemme på generalforsamlingen.

Pensionerede professionelle: Optages fra gruppe A og D, når pågældende opnår folkepensionsalder. Optagelse sker efter anmodning til bestyrelsen, der træffer beslutning om pågældendes overgang til gruppe G. Pensionerede professionelle har én stemme på generalforsamlingen

 

A.      Indskud og kontingent:

Bestyrelsen indstiller for sæsonen 2021 uændret indskud og kontingent for kategorierne A, C, D, E og G

Kategori B og F: Kontingentet foreslås til at udgøre kr. 3.800 årligt.

 

Dagsorden pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne:
Iht. vedtægternes § 10 skal forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

 

Dagsorden pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

Marcus Brown – Modtager genvalg

Jesper Skoubo Kjeldsen ønsker at udtræde af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår Thor Bøgen Andersen

 

Dagsorden pkt. 7 – Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

pdf aarsrapport_2020.pdf (98.4 KB)

docx aarsberetning_2020.docx (30.1 KB)

pdf vedtgter_2019.pdf (233.9 KB)

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »