Indkaldelse til generalforsamling


Dato: 4. marts 2022

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
i Professional Golfers’ Association of Denmark

Mandag den 21. marts 2022 kl. 10.00 i

Aalborg Golfklub, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

1.                             Valg af dirigent,

2.                             Beretning om det forløbne år.

3.                             Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4.                             Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5.                             Forslag fra medlemmerne.

6.                             Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.                             Valg af revisor.

8.                             Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, seneste 3 dage efter at generalforsamlingen er indvarslet.

Tilmelding til PGA’s generalforsamling

Tilmelding kan ske pr. mail: info@pga.dk senest den 14. marts 2022

 

På bestyrelsens vegne

Steffen Jacobsen


Dagsorden pkt. 4 – Forslag fra bestyrelsen:
 

Vedtægtsændring §8

Nuværende tekst:

§ 8: Indskud og kontingent

Indskud og kontingent fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Kontingent for kommende kalender år skal indbetales til foreningens sekretær senest 1. december. Såfremt generalforsamlingen efterfølgende måtte vedtage en kontingentstigning for det pågældende år, kan en efter opkrævning udsendes efter afholdte generalforsamling i marts.

Et medlem, der er i restance med betalingen af årskontingent i mere end l måned fra forfaldsdagen, ophører automatisk med at være medlem af foreningen.

Ved overgang af medlemskab fra en gruppe til en anden refunderes ikke allerede betalt kontingent.

Forslag til ny tekst:

§ 8: Indskud og kontingent

Indskud og kontingent fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.                                                                                                                                                           

Et medlem, der er i restance med betalingen af årskontingent i mere end l måned fra forfaldsdagen, ophører automatisk med at være medlem af foreningen.

Ved overgang af medlemskab fra en gruppe til en anden refunderes ikke allerede betalt kontingent.

 

Vedtægtsændring §10

Nuværende tekst:

§ 10: Generalforsamling

Generalforsamlinger er dels ordinære, dels ekstraordinære og har indenfor de grænser, der følger af lovgivningen og retspraksis, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på intranettet og samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsordenen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der har betalt kontingent. Et fremmødt medlem kan medbringe en fuldmagt fra andet fuldgyldigt medlem. Et fremmødt medlem kan således max. afgive to stemmer. For så vidt angår medlemmer af gruppe C og E henvises til bestemmelsen ovenfor i § 3, hvorefter sådanne medlemmer ikke er stemmeberettigede.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker, at afstemning skal ske skriftligt. Afstemning om æresmedlemmer sker altid skriftligt, jfr. ovenfor § 3 G.

I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning blandt de forslag, der ved første afstemning har opnået lige stor tilslutning, og udfaldet heraf afgør sagen. Er der herefter stadig stemmelighed, bortfalder forslaget.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed af de mødte stemmeberettigede medlemmer, hvor andet ikke er bestemt i nærværende vedtægter. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har et mindre antal end halvdelen af medlemmerne været til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages skriftligt varsel til ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan sagen afgøres ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de tilstedeværendes antal.

Forslag til ny tekst:

§ 10: Generalforsamling

Generalforsamlinger er dels ordinære, dels ekstraordinære og har indenfor de grænser, der følger af lovgivningen og retspraksis, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 6

Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest 3 måneder efter regnskabsårs udløb.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på intranettet og samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsordenen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af indskud og kontingent

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Et fremmødt medlem kan medbringe en fuldmagt fra andet fuldgyldigt medlem. Et fremmødt medlem kan således max. afgive to stemmer. For så vidt angår medlemmer af gruppe C og E henvises til bestemmelsen ovenfor i § 3, hvorefter sådanne medlemmer ikke er stemmeberettigede.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker, at afstemning skal ske skriftligt. Afstemning om æresmedlemmer sker altid skriftligt, jfr. ovenfor § 3 G.

I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning blandt de forslag, der ved første afstemning har opnået lige stor tilslutning, og udfaldet heraf afgør sagen. Er der herefter stadig stemmelighed, bortfalder forslaget.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed af de mødte stemmeberettigede medlemmer, hvor andet ikke er bestemt i nærværende vedtægter. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har et mindre antal end halvdelen af medlemmerne været til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages skriftligt varsel til ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan sagen afgøres ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de tilstedeværendes antal.

 

Vedtægtsændring §16

Nuværende tekst:

§ 16: Regnskab

Foreningens regnskabsår er 01.01. til 31.12.

Foreningens årsrapport skal gennemgås af en på den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor, der fungerer indtil anden revisor vælges af en generalforsamling.

 

Forslag til ny tekst:

§ 16: Regnskab

Foreningens regnskabsår er 01.09. til 31.08.  Af hensyn til overgangen, laves der en omlægningsperiode, som bliver 1. januar 2022 til 31. august 2022.

Foreningens årsrapport skal gennemgås af en på den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor, der fungerer indtil anden revisor vælges af en generalforsamling.

 

A.      Indskud og kontingent:

Bestyrelsen indstiller for Kalenderåret 2022 uændret indskud og kontingent for alle medlemskategorier.

Dagsorden pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne:
Iht. vedtægternes § 10 skal forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.

 

Dagsorden pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

Morten Hedegaard og Thor Bøgen Andersen – Begge modtager genvalg

 

Dagsorden pkt. 7 – Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

 

pdf aarsrapport_2021_-_pga_of_denmark.pdf (1.3 MB)

pdf aarsberetning_2021.pdf (91.7 KB)

pdf vedtgter2021.pdf (239 KB)

 

Til toppenTil toppen

ALLE NYHEDER »